Acasă > Acte necesare

Furnizarea din R.N.E.P. a datelor cu caracter personal privind persoanele fizice - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

Reguli generale

Furnizarea de date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor se face în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (GDPR), a O.U.G. nr. 97/2005, cu modificările şi completările ulterioare și a H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil.

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, referitoare la persoane cu domiciliul pe raza de competență teritorială a SPCLEP Brașov, respectiv: Mun. Brașov și Comunele Prejmer, Sânpetru și Hărman din Județul Brașov.

În situația în care, în urma verificărilor efectuate, persoana vizată este identificată în RNEP cu domiciliul actual pe raza de competență a altui SPCLEP, solicitantul va fi îndrumat către instituția respectivă (art. 8 lit. c) din H.G. nr. 295/2021).

Când este necesar consimțământul persoanei vizate?

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanei vizate, la invitația serviciului de evidența persoanelor pe raza căruia aceasta își are domiciliul (când nu există un dosar de soluționat pe rolul instanței de judecată, al notarului public sau când solicitarea nu este făcută de către una dintre entitățile prevăzute în legislația în vigoare din domeniul de referință).

Consimţământul persoanei vizate nu este necesar în cazul solicitărilor primite din partea organelor de cercetare penală, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informaţii, parchetelor, instituţiilor din domeniul justiţiei, instituțiilor fiscale, birourilor notariale, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, etc..

Acte necesare pentru furnizarea datelor cu caracter personal în cazul dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești:

  • Cerere
  • Unul dintre următoarele documente care face dovada existenței dosarului pe rolul instanței de judecată (din oricare dintre acestea să reiasă faptul că atât persoana care solicită datele, cât și cea despre care se solicită datele sunt părți implicate în dosar):
  • certificat de grefă, în original sau o fotocopie semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul
  • încheierea de şedinţă, în original sau o fotocopie semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul prin care părţile sunt obligate la identificarea domiciliului pârâtului / a altor părţi din dosar,
  • comunicare de adresă a instanței, cu anexă
  • citație
  • Împuternicirea avocaţială (dacă este cazul) în original sau o fotocopie cu menţiunea conform cu originalul.

Notă: Datele solicitate vor fi transmise instanţei de judecată, pe rolul căreia se află dosarul în cauză, iar solicitantului i se va comunica asupra acestui aspect.

Taxe

Taxa pentru furnizarea datelor cu caracter personal, în cuantum de 5 lei/persoană poate fi achitată prin următoarele modalități:

  • Prin SMS, la numărul de telefon scurt 7530,  mesaj cu textul BVTF urmat de CNP-ul persoanei
  • Plata prin contul de Trezorerie

S.P.C.L.E.P. Brasov, C.U.I. 17773744
Cont Trezoreria Brașov: RO15TREZ13121G330800XXXX

Termenul de soluționare este de 30 zile.