Acasă > Informații publice - Concursuri

Informații publice - Concursuri


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

Data limită depunere dosar: 17-01-2023 ora 15:30
Concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioada nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de îngrijitor la Serviciul Logistic, Compartiment Administrativ - 1 post

Data concurs: 17-01-2023
Data limită depunere dosar: 17-01-2023 ora 15:30
Data probă practică: 30-01-2023 ora 10:00

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov organizează concurs de recrutare la sediul din Braşov, Bd. Eroilor nr.8, în vederea ocupării pe perioada nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de îngrijitor la Serviciul Logistic, Compartiment Administrativ – 1 post. Durata normală a timpului de lucru este de 40 ore/săptămână.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul se organizează după următorul program:

– proba practică în 30.01.2023 ora 10:00

– data şi ora interviului se vor afişa împreună cu rezultatele de la proba practică la sediul instituţiei;

Concursul de recrutare constă în următoarele etape succesive şi anume:

selecţia dosarelor de înscriere ale candidaţilor;

proba practică – se va avea în vedere repectarea regulilor de efectuare a
curățeniei și metodele de dezinfecție;

interviul. În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţiile de criză;

e) abilităţi de comunicare;

f) iniţiativă şi creativitate.

În funcţie de cerinţele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare prevăzute la lit. d) şi e) sunt stabilite opţional de către comisia de concurs.

La proba interviu, fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 puncte.

Candidaţii vor depune dosarul de înscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.

Perioada pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este 04.01.2023 – 17.01.2023.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs este data de 17.01.2023, ora 15.30.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 18.01.2023 – 19.01.2023.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor de concurs, respectiv în data de 20.01.2023, la sediul și pe pagina de internet a instituției: https://www.spclepbv.ro/informatii-publice/concursuri/

Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.

Comunicarea rezultatelor probei practice și interviului, după caz, se face în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data finalizării probei, prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției: https://www.spclepbv.ro/informatii-publice/concursuri/ .

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, iar comunicarea rezultatelor se va face imediat după soluționarea contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează, la sediul și pe pagina de internet a instituției: https://www.spclepbv.ro/informatii-publice/concursuri/, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă a concursului.

Condiţiile de participare la concurs prevăzute de lege precum şi condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, sunt următoarele:

A. să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28.10.2022:

– are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

B. să îndeplinească condiţiile specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei contractuale de execuţie vacante şi anume:

– studii generale;

– disponibilitate pentru desfăşurarea serviciului, prin rotaţie, în zilele de repaus săptămânal, precum şi în zilele de sărbători legale considerate nelucrătoare;

– nu necesită vechime în muncă pentru ocuparea postului contractual de execuție.

TEMATICA

– Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor;

– Principiile aplicabile conduitei profesionale a personalului contractual din administrația publică;

– Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;

– Răspunderea Disciplinară, conform Codului Muncii.

BIBLIOGRAFIA

*Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, Cap II – Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor;

*O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare Partea VI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice Titlul I – Dispoziţii generale și Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

*Legea nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată:

-art.5-Termeni şi expresii;

-Secţiunea a 7-a-Instruirea lucrătorilor

-Cap.IV-Obligaţiile lucrătorilor;

Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap. Răspunderea Disciplinară ( art.247 – art.252) ;

Conform art. 35 al Regulamentului-cadru pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz (certificat naştere, certificat căsătorie/divorţ, după caz);

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) ertificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european;

Notă:

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.1336/2022.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs sau se prezintă în copii legalizate.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei practice.

Dosarele de concurs se depun la sediul SPCLEP Brașov, la Serviciul Logistic, Compartiment Financiar-Contabilitate,
Resurse Umane sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34 din H.G. nr.1336/2022. Nerespectarea acestor prevederi, după caz, conduce la respingerea candidatului.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
Nerespectarea acestor prevederi, după caz, conduce la respingerea candidatului.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34 din H.G. nr.1336/2022 (termen 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant), propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului sau se poate descărca de pe pagina de internet, respectiv https://www.brasovcity.ro/ro/primaria/concursuri/ (fișier atașat anunțului de concurs).

Relaţii suplimentare se pot obţine de la tel. 0268/414460 int. 139 sau telefon mobil 0747 011 819.

Atribuțiile postului vacant de îngrijitor de la Serviciul Logistic, Compartiment Administrativ

1. respectă programul şi orarul stabilit de conducerea S.P.C.L.E.P. prin prezenţa zilnică, consemnată pe bază de semnătură în condica de prezenţă;

2. la efectuarea şi întreţinerea curăţeniei ce se impune a fi de calitate, se va urmări şi se vor executa următoarele operaţiuni:

Curăţenia Generală se efectueaza lunar, în funcţie de tipul activităţii planificate şi constă în următoarele:

– spălarea cu soluţii detergent a uşilor, tâmplariei uşilor şi ferestrelor, mobilierului, balustradelor de la scări şi a tuturor suprafeţelor acoperite cu faianţă, marmura, etc.;

– spălarea geamurilor;

– curăţarea prafului de pe elementele ornamentale ale pereţilor şi tavanelor;

– curăţarea tapiseriei de la scaunele şi fotoliile din încăperi;

– curăţarea cu laveta umeda, la exterior, a corpurilor de iluminat, tablourilor, etc;

– ori de câte ori este nevoie, se va executa spălarea, curăţarea mochetelor;

– curăţarea şi spălarea jaluzelelor ori de căte ori este nevoie;

– alte operaţii necesare în îndeplinirea sarcinilor din obiectul de activitate;

– în timpul curăţeniei se vor ţine geamurile deschise pentru aerisire;

Curăţenia Curentă se executa zilnic şi ori de câte ori este nevoie de către personalul de curăţenie, în programul de lucru şi constă în următoarele operaţiuni:

– aspirarea spaţiilor: în încăperi, îndepărtarea prafului cu aspiratorul pe holuri şi casa scărilor;

– spălarea cu detergent a pardoserilor din spaţiile interioare si exterioare;

– ştergerea cu laveta umeda şi apoi cu laveta uscata a tâmplăriei de la uşi şi ferestre, birourilor, meselor, scaunelor, dulapurilor, balustradelor de scări, feroneriei etc.;

– ştergerea aparaturii de birou (P.C., fax, copiatoare) cu soluţii specifice;

– schimbarea sacilor menajeri;

– dezinfectarea şi igienizarea oficiilor, a coşurilor şi a pubelelor de gunoi;

– aerisirea şi odorizarea încăperilor şi holurilor;

– strângerea şi evacuarea gunoiului din spaţii, golirea coşurilor după încheierea activităților în birouri;

– spălarea şi dezinfectarea vaselor de WC la interior si la exterior si a tuturor părţilor componente ale cabinelor de WC ( pereti, tevi, robineti, oglinzi, etajere, savoniere, chiuvete, măşti de chiuvete, coşuri de gunoi, suporturi de hârtie igienica, pardoseli, etc.);

– curăţarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele şi drumurile de pe căile de acces în instituţiei, ori de câte ori este nevoie iar în zilele de sâmbată, duminică şi sărbători legale, stabilirea unei echipe de interventie pentru executarea lucrărilor respective;

– întreţinerea plantelor din interiorul instituției;

3. în timpul curăţeniei nu se vor folosi materiale inflamabile ( benzină, motorină, diluant etc.);

4. la terminarea curăţeniei se vor verifica sursele de căldură şi cele electrice din toate birourilor S.P.C.L.E.P.;

5. după executarea operaţiunilor mai sus menţionate, va activa sistemul de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei;

6. are obligaţia să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei;

7. să respecte instrucţiunile de folosire a aspiratorului şi să anunţe de îndată orice defecţiune a acestuia;

8. asigură îndeplinirea în termen a atribuţiilor de serviciu ;

9. în cazul izbucnirii unui incendiu va acţiona cu stingătoarele şi instalaţiile P.S.I. din dotare, va anunţa paza din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, pe conducătorul unităţii S.P.C.L.E.P. Braşov, va acţiona pentru stingerea incendiilor şi evacuarea persoanelor şi a bunurilor până la sosirea organelor în drept (pompieri, conducerea unităţii);

10. în zilele de week-end, sărbători legale ori în zilele în care potrivit legii sunt declarate zile nelucrătoare, participă, conform programării întocmite în conformitate cu prevederile din Regulamentul Intern, privind asigurarea curăţeniei în spaţiile unde se desfăşoară oficierea căsătoriilor şi în celelalte spații aferente;

11. nerespectarea atribuţiilor de serviciu va atrage după sine sancţionarea conform legii;

12. participă la şedinţele de instruire pe linie de P.S.I.;

13. respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al S.P.C.L.E.P.;

14. respectă programul de lucru;

15. asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a deciziilor directorului executiv al S.P.C.L.E.P.și a dispozițiilor Primarului;

16. îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de şefii ierarhic superiori în vederea realizării atribuțiilor de serviciu.

Data afişării: 04.01.2023

Documente anexate

Selecție dosare

Rezultate Probă Practică

Rezultate interviu

Rezultate finale