Acasă > Logistic

SERVICIUL LOGISTIC


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

Address book
Adresa: Bd. Eroilor nr. 8 cam. 17, Brașov - 500007, România
Telefon: +40268414460 int. 339
Fax: +40268415161
Email: contabilitate@spclepbv.ro
Șef serviciu: TATIANA TUDOR
Descrierea activității

a) Organizează şi conduce evidenţa contabilă pentru SPCLEP conform Legii nr. 82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului ministerului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, asigurând efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
b) Organizează şi conduce contabilitatea pe bază de angajamente conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare şi a OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare;
c) Elaborează proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al SPCLEP;
d) Elaborează propuneri privind rectificarea bugetului;
e) Analiza zilnică a derulării execuţiei bugetare;
f) Asigurarea evidenţei şi acordarea vizei de control financiar preventiv pentru creditele bugetare, pentru angajamentele bugetare, pentru angajamentele legale şi determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate; întocmeşte Registrul de evidenţă a operaţiunilor supuse vizei controlului financiar preventiv;
g) ntocmeşte şi depune situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale la ordonatorul principal de credite;
h) Efectuează plăţi din creditele bugetare, în limita şi pe structura bugetului aprobat, după ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate de ordonatorul terţiar de credite;
i) Asigură plata drepturilor salariale şi efectuează vărsămintele la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate în termenele prevăzute de lege;
j) Întocmeşte lunar declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
k) Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local în limita competenţelor;
l) Întocmeşte şi eliberează adeverinţe privind salariile/veniturile/ contribuţiile realizate de salariaţii instituţiei;
m) Efectuează activităţi de încasări şi plăţi în numerar, prin casieria instituţiei, cu respectarea prevederilor legale;
n) Aplicarea deciziilor privind numirea, promovarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
o) Gestionează activitatea cu privire la funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul instituţiei;
p) Gestionează activitatea privind securitatea şi sănătatea în muncă conform legislaţiei în vigoare;
q) Coordonează şi urmăreşte realizarea activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
r) Asigură gestionarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a dosarelor personale ale personalului contractual;
s) Asigură gestionarea fişelor posturilor aprobate;
t) Întocmirea situaţiilor statistice privind indicatorii de muncă şi salarii şi asigură transmiterea acestora conform legii, la Direcţia Judeţeană de Statistică;
u) Asigură dotarea compartimentelor funcţionale din cadrul SPCLEP cu materialele, obiectele de inventar, mijloacele fixe şi consumabilele necesare în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii;
v) Contabilitatea cheltuielilor privind deplasările, detaşările;
w) Organizează activitatea anuală de inventariere a patrimoniului;
x) Elaborează documentaţia privind propunerile pentru scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă şi de declasare a altor bunuri materiale decât mijloacele fixe aflate în patrimoniul S.P.C.L.E.P.;
y) Realizează activităţile de legătorie şi arhivare a documentelor;
z) Gestionează activitatea parcului auto al instituţiei, a materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor fixe;
aa) Întocmeşte Raporul anual de activitate privind activitatea proprie a Serviciului Logistic;
bb) Colaborează cu consilerul achiziții la elaborarea programului anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de structurile Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, ce va fi supus spre aprobare directorului executiv;
cc) Păstrează şi arhivează documentele, potrivit Nomenclatorului arhivistic.
dd) Rezolvă orice alte lucrări în baza sarcinilor dispuse de directorul executiv.