Acasă > Analiză - Sinteză, Secretariat, Informatic

COMPARTIMENTUL ANALIZĂ-SINTEZĂ, SECRETARIAT, INFORMATIC


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

Address book
Adresa: Bd. Eroilor nr. 8 cam. 19, Brașov - 500007, România
Telefon: +40268414460 int. 377
Fax: +40268415161
Email: office@spclepbv.ro
Program de lucru (cu excepția zilelor libere și a sărbătorilor legale)

REGISTRATURA

Ziua Program de lucru
Luni – Vineri 09:00 – 11:00
Descrierea activității

a) Coordonează lucrările pentru alegerile organelor locale şi desfăşurarea referendumului naţional;
b) Gestionează primirea/expedierea corespondenţei venită/plecată prin poştă/curieri/ agenţi procedurali;
c) Asigură înregistrarea şi distribuirea documentelor primite;
d) Gestionează procesul de acordare a audienţelor de către directorul executiv;
e) Păstrează evidenţa sigiliilor şi ştampilelor instituţiei;
f) Asigură comunicarea şi gestionarea deciziilor directorului executiv şi a informaţiilor secrete de stat;
g) Administrarea şi gestiunea infrastructurii hardware (sisteme de calcul, servere, sistem detecţie şi semnalizare efracţie, sistem televiziune cu circuit închis) şi întreţinerea/repararea echipamentelor;
h) Înregistrează în Registrul de decizii ale directorului executiv al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi acordă număr unic de înregistrare, tuturor deciziilor emise; asigură gestionarea deciziilor directorului executiv;
i) Păstrează evidenţa sigiliilor, ştampilelor şi parafelor instituţiei cu ajutorul Registrului de evidenţă a ştampilelor, sigiliilor şi parafelor;
j) Organizează activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către directorul executiv sau lucrătorul desemnat şi face înregistrările respective în Registrul înscrieri în audienţă;
k) Participă la şedinţele operative şi consemnează lucrările şedinţelor operative în Registrul procese-verbale sedinţe operative director executiv;
l) Organizează şi răspunde de evidenţa la zi a lucrărilor primite în instituţie (înregistrare, multiplicare, distribuire şi expediere a corespondenţei, conform rezoluţiei conducerii);
m) Asigură legăturile telefonice;
n) Aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor clasificate; înregistrează materialele respective, după caz, în Registrul de evidenţă a informaţiilor secrete de serviciu, Condica de predare-primire a documentelor clasificate, Registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate, Registrul pentru evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţiile secrete de serviciu sau Registrul de evidenţă a fişierelor transmise şi recepţionate de la BJABDEP Braşov;
o) Asigură primirea şi înregistrarea în Registrul de petiţii a tuturor petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termen legal;
p) Ţine evidenţa tuturor radiogramelor/e-mail/notelor telefonice primite de Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi le înregistrează în Registrul de evidenţă a radiogramelor/Registrul evidenţa e-mailuri/Registrul note telefonice;
q) Ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor pe care la primeşte şi le înregistrează în Registrul evidenţă al ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor;
r) Elaborează informările periodice privind modul de soluţionare a petiţiilor; întocmeşte raportul semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor/e-mail/şi audienţelor;
s) Elaborează Raportul anual de activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor privind protecţia persoanelor în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
t) Întocmeşte anual Raportul privind accesul la informaţiile de interes public şi completează la zi Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public;
u) Primeşte de la structurile S.P.C.L.E.P. principalii indicatori realizaţi, îi centralizează şi întocmeşte sinteze şi situaţii comparative pe care le transmite Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor;
v) Actualizează, prin radiere, listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
w) Comunică Judecătoriei Braşov actualizările operate în listele electorale permanente;
x) Predă pe bază de proces-verbal copiile de pe listele electorale permanente preşedintelui biroului electoral al fiecărei secţii de votare cu 3 zile înainte de data alegerilor;
y) Pune la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora copii ale listelor electorale permanente, în condiţiile legii;
z) Asigură consultarea, în bune condiţii a listelor electorale permanente de către alegători şi organizează acţiuni de informare şi îndrumare a alegătorilor pentru efectuarea verificărilor necesare;
aa) Asigură tehnoredactarea materialelor dispuse de conducerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
bb) Descarcă în programul de registratură documentele înregistrate în cadrul compartimentului;
cc) Verifică modul de descărcare a documentelor emise de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor în termenele legale şi raportează conducerii orice abatere de la norme;
dd) Realizează organizarea şi funcţionarea punctului de informare-documentare din Stupini în colaborare cu Compartimentul Arhivare/Administrativ;
ee) Asigură transmiterea către mass-media a comunicatelor de presă, declaraţiilor de presă; sesizează conducerea instituţiei despre apariţia unor aspecte din presa scrisă sau audio/video, ce fac trimitere directă la activitatea Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
ff) Elaborează Raportul anual de activitate al Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, în conformitate cu prevederile normelor metodologice în materie;
gg) Administrează reţelele locale de calculatoare şi asigură implementarea procedurilor de administrare pentru reţelele locale de calculatoare aflate în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
hh) Asigură îndrumarea/iniţierea în domeniul IT a personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor în scopul utilizării instrumentelor informatice puse la dispoziţie:
iniţiere în utilizarea calculatorului;
iniţiere în utilizarea produsului Word;
iniţiere în utilizarea produsului Excel;
iniţiere în utilizarea Internet-ului.
ii) Face propuneri în vederea casării echipamentelor IT din dotarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, uzate fizic şi moral;
jj) Asigură aplicarea legislaţiei privind securitatea datelor, recuperarea datelor în caz de dezastru;
kk) Analizează comportamentul echipamentelor de calcul, de comunicaţii şi efracţie în exploatare, făcând propuneri pentru modul de întreţinere, pentru piesele de schimb şi consumabilele necesare;
ll) Execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare;
mm) Asigură întocmirea evidenţei sesizărilor communicate de utilizatori privind funcţionarea echipamentelor şi a modului de rezolvare a acestora;
nn) Desfăşoară activităţi de studiu şi de documentare tehnică, în scopul cunoaşterii tehnologiilor în domeniul informatic şi a posibilităţilor de implementare a acestora în cadrul sistemului informatic local;
oo) Colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale M.A.I., în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale;
pp) Colaborează cu Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Braşov în vederea întocmirii şi actualizării anuale a listelor electorale permanente;
rr) Colaborează cu serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Braşov, în vederea exploatării şi întreţinerii echipamentelor şi actualizarea portalului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
ss) Asigură respectarea legislaţiei, instrucţiunilor, normativelor şi procedurilor în vederea eliberării informaţiilor şi documentelor solicitate, asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii din bazele de date;
tt) Efectuează periodic verificări privind calitatea bazelor de date şi rezolvă anomaliile apărute;
uu) Ţine evidenţa memoriilor externe magnetice pentru programele de aplicaţie, în scopul asigurării copiilor de siguranţă;
vv) Coordonează şi urmăreşte actualizarea bazelor de date;
zz) Asigură publicarea şi actualizarea informaţiilor de interes public în pagina de internet a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
xx) Execută proceduri de depistare a neconcordanţelor şi urmăreşte rezolvarea listelor de erori rezultate în urma verificării coerenţei bazelor de date;
yy) Verifică integritatea tabelelor bazei de date, execută procedurile de reorganizare, rulare de statistici pe tabele;
zz) Participă la activitatea de inventariere a echipamentelor IT din dotarea Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
aaa) Întocmeşte statistici şi situaţii referitoare la dinamica bazelor de date;
bbb) Răspunde de asigurarea confidenţialităţii şi de respectarea normelor privind păstrarea secretului de stat şi de serviciu;
ccc) Administrează şi gestionează infrastructura hardware (sisteme de calcul, servere, sistem detecţie şi semnalizare efracţie, sistem televiziune cu circuit închis) şi întreţinerea/repararea echipamentelor;
ddd) Păstrează şi arhivează lucrările potrivit Nomenclatorului arhivistic;
eee) Îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de conducerea Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor în legătură cu domeniul de activitate.