Acasă > Logistic - Compartimentul Financiar - Contabilitate, Resurse Umane

COMPARTIMENTUL FINANCIAR - CONTABILITATE, RESURSE UMANE


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

Address book
Adresa: Bd. Eroilor nr. 8, cam. 17, Brașov - 500007, România
Telefon: +40268414460 int. 339
Fax: +40268415161
Program de lucru (cu excepția zilelor libere și a sărbătorilor legale)
Ziua Program de lucru
Luni – Joi 07:30 – 16:00
Vineri 07:30 – 13:30
Descrierea activității

a.Elaborează prognoze şi proiectul de buget anual, pe structura clasificaţiei bugetare, la termenele stabilite de către Consiliul Local şi Primarul Municipiului Braşov;
b.Întocmeşte propuneri privind virări de credite bugetare însoţite de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia, până la sfârşitul anului bugetar, a capitolelor şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare de la care se disponibilizează la capitolele şi subdiviziunea clasificaţiei bugetare la care se suplimentează, în condiţiile legii;
c.Exercită controlul financiar–preventiv asupra tuturor proiectelor de operaţiuni ce privesc fondurile sau patrimoniul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov şi întocmeşte raportul privind activitatea de control financiar–preventiv;
d.Semnează documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor la rubrica ,,Compartimentul de contabilitate”, în limita şi pe structura bugetului repartizat, numai pentru efectuarea acelor cheltuieli premise de actele normative în vigoare;
e.Efectuează plăţi din creditele bugetare, în limita şi pe structura bugetului aprobat, după ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate de ordonatorul terţiar de credite;
f.Asigură plata drepturilor salariale şi răspunde de legalitatea şi realitatea datelor înscrise în statele de plată;
g.Stabileşte şi efectuează vărsămintele la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate în termenele prevăzute de lege;
h.Întocmeşte lunar declaraţia 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate conform OUG nr. 117/2010;
i.Anual, la termenele stabilite prin acte normative, întocmeşte declaraţia D 205 privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit şi asigură trimiterea la Direcţia Finanţelor Publice a unui borderou şi o disketă cu aceste elemente;
j.Asigură în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasările în tară, în interesul serviciului, pe baza ordinelor de deplasare prezentate cu respectarea prevederilor legale în vigoare; ţine evidenţa operativă a acestora şi verifică deconturile, urmărind încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget; întocmeşte, documentele de plată; respectă nivelul baremurilor prevăzute de reglementările în vigoare, verifică deconturile prezentate şi urmăreste restituirea sumelor neutilizate la casieria instituţiei şi reconstituirea fondurilor respective;
k.Asigură decontarea la timp şi în conformitate cu prevederile contractuale a obligaţiilor faţă de furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii;
l.Efectuează plata despăgubirilor, pe baza hotărârilor judecătoreşti definitive;
m.Efectuează plăţi pentru cheltuieli judiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor SPCLEP, potrivit dispoziţiilor legale;
n.Întocmeşte Situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate;
o.Întocmeşte Situaţia cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal şi o înaintează în termen Serviciului de specialitate din Primăria Municipiului Braşov;
p.Răspunde de evidenţa condicii de prezenţă la serviciu, de întocmirea fişelor de pontaj a personalului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov;
q.Verifică documentele justificative primite şi întocmeşte notele contabile pentru toate operaţiunile economico- financiare;
r.Asigură evidenţa contabilă a debitorilor şi colaborează cu Compartimentul Juridic – Contencios pentru recuperarea creanţelor exigibile;
s.Asigură evidenţa contabilă a imobilizărilor necorporale, imobilizărilor corporale şi a imobilizărilor financiare;
t.Asigură evidenţa contabilă a furnizorilor de bunuri, servicii sau lucrări;
u.Asigură evidenţa contabilă a drepturilor de personal şi a drepturilor asimilate;
v.Asigură evidenţa contabilă a datoriilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat;
w.Asigură evidenţa contabilă a conturilor de trezorerie şi a celor deschise la băncile comerciale;
x.Întocmeşte şi completează cronologic şi sistematic registrele contabile obligatorii: Registrul jurnal şi Cartea mare;
y.Întocmeşte balanţe de verificare lunare şi răspunde pentru corectitudinea datelor înscrise în situaţiile contabile;
z.Realizează demersurile necesare organizării concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante, ulterior avizelor stabilite de actele normative în vigoare, în colaborare cu celelalte structuri organizatorice ale instituţiei;
aa.Întocmeşte proiectele de decizii de numire, modificare, suspendare, încetare a raporturilor de serviciu/muncă şi de sancţionare pentru personalul din structura Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
bb.Gestionează şi urmăreşte derularea carierei, respectiv a rapoartelor de serviciu/muncă ale angajaţilor Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, şi anume:
– întocmeşte documentaţia aferentă numirii funcţionarilor publici, angajării personalului contractual;
– ţine evidenţa fişelor de post şi a rapoartelor, fişelor de evaluarea a performanţelor profesionale individuale pentru angajaţii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
– întocmeşte documentaţia privind avansarea, promovarea în grade profesionale, în vederea modificării, suspendării şi încetării raporturilor de serviciu/muncă şi sancţionării funcţionarilor publici şi a personalului contractual din Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
– întocmeşte şi actualizează dosarele profesionale/dosarele personale;
– asigură desfăşurarea procesului de completare/actualizare a declaraţiilor de interese şi a declaraţiilor de avere;
– întocmeşte ordinele de deplasare;
cc. Întocmeşte şi eliberează adeverinţe privind salariile/veniturile/contribuţiile realizate de salariaţii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov necesare pentru întocmirea dosarelor de pensionare, obţinerea unor credite, prezentarea la medicul de familie sau spital, prezentarea la instanţa judecătorească;
dd.Organizează şi asigură păstrarea în siguranţă a evidenţelor de personal din anii precedenţi;
ee.Asigură instruirea conform legislaţiei specifice în vigoare a salariaţilor instituţiei cu privire la protecţia muncii, sănătatea şi securitatea în muncă;
ff.Asigură redactarea deciziilor directorului executiv şi urmăreşte modul de ducere la îndeplinire a acestora;
gg.Elaborează proiectul Planului de Ocupare a Functiilor Publice la nivelul aparatului propriu;
hh.Stabileşte necesarul de formare profesională a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, întocmeşte documentaţia necesară privind participarea angajaţilor la cursurile de specializare şi perfecţionare profesională;
ii.Asigură întocmirea statului de funcţii şi a statului de personal respectând nomenclatorul de funcţii, criteriile de gradare şi şcolarizarea personalului angajat;
jj.Urmăreşte respectarea programului de muncă prin conducerea evidenţei de prezenţă, concediu de odihnă, concedii medicale, recuperări, concedii fără plată, concedii de studii, etc.;
kk.Întocmeşte documentaţia privind fundamentarea cheltuielilor de personal necesară pentru întocmirea bugetului;
ll.Întreprinde demersurile necesare emiterii legitimaţiilor de serviciu şi recuperării acestora la încetarea raporturilor de serviciu/muncă;
mm.Asigură punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor;
nn.Răspunde de asigurarea confidenţialităţii şi de respectarea normelor privind păstrarea secretului de stat şi de serviciu;
oo.Efectuează încasările şi plăţile/vărsămintele în numerar, cu respectarea dispoziţiilor legale;
pp.Respectarea condiţiilor minimale pentru programele informatice utilizate în activitatea de trezorerie şi asigurarea nivelului de securitate adecvat;
qq.Verificarea conformităţii formularelor editate cu ajutorul programului informatic cu modelele prezentate în reglementările legale;
rr.Răspunde pentru verificarea exactităţii sumelor înscrise în Registrul de casă şi respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor de casă;
ss.Răspunde de corectitudinea datelor pe care le conţin chitanţele emise;
tt.Descarcă în programul de registratură documentele înregistrate în cadrul compartimentului;
uu.Asigură evidenţa contabilă de gestiune a materialelor şi a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov;
vv.Oferă informaţii necesare fundamentării deciziilor de înlocuire, reparare, recondiţionare, scoatere din folosinţă, declasare, casare, precum şi a altor decizii privind exploatarea patrimoniului instituţiei;
ww.Îndrumă şi controlează activitatea de inventariere a patrimoniului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
xx.În baza listelor de inventariere a fiecărui cont de activ şi de pasiv, înregistrează în REGISTRUL INVENTAR (cod 14-1-2) toate elementele de activ şi de pasiv, grupate în funcţie de natura lor;
yy.Primeşte exemplarul nr. 1 al “AVIZULUI DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII” de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor şi operează intrarea cărţilor de identitate (CI) în gestiune, în evidenţa cantitativ-valorică; la sfârşitul fiecărei luni, în baza datelor comunicate de către Serviciul de Evidenţă a Persoanelor cu privire la cărţile de identitate eliberate, va întocmi “Bonul de consum” (COD.14-3-4A);
zz.În baza documentelor justificative întocmeşte facturi fiscale pentru încasarea c/v serviciilor prestate; întocmeşte nota contabilă privind facturile fiscale emise;
aaa.Calculează şi înregistrează în contabilitate deconturile de cheltuieli, ordinele de deplasare;
bbb.Atribuie număr de inventar fiecărui obiect de inventar achiziţionat, cu scopul identificării rapide atât a obiectelor de inventar cât şi a locaţiei acestora;
ccc.Întocmeşte lunar „Situaţia centralizatoare a consumurilor de combustibil auto”; primeşte de la conducătorul auto foile de parcurs; verifică concordanţa datelor din foile de parcurs cu aparatele de bord ale autospecialei din dotarea SPCLEP; calculează consumurile efective, normate de carburanţi şi lubrifianţi şi diferenţele de consum; întocmeşte şi semnează Fişa de activităţi zilnice; întocmeşte decadal „Nota de analiză decadală a consumului de combustibil”; lunar întocmeşte nota contabilă privind consumul de combustibili;
ddd.În vederea întocmirii proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, în baza referatelor de necesitate primite de la serviciile/compartimentele de specialitate, coroborat cu datele din execuţia bugetară pentru anul precedent, fundamentează necesarul de credite pentru TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod.20.01 – 20.30) şi urmăreşte respectarea normativelor de cheltuieli la consumul de carburanţi şi la convorbirile telefonice;
eee.Întocmeşte note de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1A)/Procesul verbal de recepţie şi punere în funcţiune; la solicitarea compartimentelor de specialitate eliberează bunurile şi întocmeşte bonuri de consum (cod 14-3-4A) iar pentru mişcarea obiectelor de inventar întocmeşte fişa de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă (cod 14-3-9 );
fff.Cel puţin o dată pe trimestru efectuează punctajul dintre evidenţa tehnico- operativă a obiectelor de inventar şi a materialelor (fişe de magazie cod 14-3-8) cu evidenţa contabilă şi rezolvă eventualele neconcordanţe;
ggg.Rezolvă orice alte lucrări în baza sarcinilor dispuse de directorul executiv.