Acasă > Logistic - Compartimentul Financiar - Contabilitate, Resurse Umane

COMPARTIMENTUL FINANCIAR - CONTABILITATE, RESURSE UMANE


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

Address book
Adresa: Bd. Eroilor nr. 8, cam. 17, Brașov - 500007, România
Telefon: +40268414460 int. 339
Fax: +40268415161
Program de lucru (cu excepția zilelor libere și a sărbătorilor legale)
Ziua Program de lucru
Luni – Joi 07:30 – 16:00
Vineri 07:30 – 13:30
Descrierea activității

a) Elaborează prognoze şi proiectul de buget anual, pe structura clasificaţiei bugetare, la termenele stabilite de către Consiliul Local şi Primarul Municipiului Braşov;
b) Întocmeşte propuneri privind virări de credite bugetare însoţite de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia, până la sfârşitul anului bugetar, a capitolelor şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare de la care se disponibilizează la capitolele şi subdiviziunea clasificaţiei bugetare la care se suplimentează, în condiţiile legii;
c) Exercită controlul financiar preventiv asupra tuturor proiectelor de operaţiuni ce privesc fondurile sau patrimoniul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov şi întocmeşte raportul privind activitatea de control financiar–preventiv. Fac obiectul controlului financiar preventiv operaținuile care vizează în principal:

• evidența angajamentelor bugetare în scopul de a furniza informații în orice moment și pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exercițiul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare și prin comparație să se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate în viitor;

• evidența angajamentelor legale în scopul de a furniza informații în orice moment și pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exercițiul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite;

• deschiderea și repartizarea de credite bugetare;

• modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni a clasificației bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;

• ordonanțarea cheltuielilor;

• alte categorii de operațiuni stabilite prin cadrul legal în vigoare;

d) Semnează documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor la rubrica ,,Compartimentul de contabilitate”, în limita şi pe structura bugetului repartizat, numai pentru efectuarea acelor cheltuieli permise de actele normative în vigoare;
e) Efectuează plăţi din creditele bugetare, în limita şi pe structura bugetului aprobat, după ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate de ordonatorul terţiar de credite;
f) Asigură plata drepturilor salariale şi răspunde de legalitatea şi realitatea datelor înscrise în statele de plată;
g) Stabileşte şi efectuează vărsămintele la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate în termenele prevăzute de lege;
h) Înregistrează plățile și cheltuielile din alocația bugetară în fișe de evidență pentru operațiuni bugetare pe subdiviziuni ale clasificației bugetare;
i) Întocmeşte lunar declaraţia 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate conform OUG nr. 117/2010;
j) Asigură în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasările în tară, în interesul serviciului, pe baza ordinelor de deplasare prezentate cu respectarea prevederilor legale în vigoare; ţine evidenţa operativă a acestora şi 31 verifică deconturile, urmărind încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget; întocmeşte, documentele de plată; respectă nivelul baremurilor prevăzute de reglementările în vigoare, verifică deconturile prezentate şi urmăreste restituirea sumelor neutilizate la casieria instituţiei şi reconstituirea fondurilor respective;
k) Asigură decontarea la timp şi în conformitate cu prevederile contractuale a obligaţiilor faţă de furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii;
l) Efectuează calculul privind plata despăgubirilor, pe baza hotărârilor judecătorești definitive;
m) Efectuează calculul privind plata despăgubirilor pentru cheltuieli judiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor SPCLEP, potrivit dispoziţiilor legale;
n) Ține evidența angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 8066 „Angajamente bugetare” și a angajamentelor legale cu ajutorul contului 8067 „Angajamente legale”;
o) Întocmeşte Situaţia cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal şi o înaintează în termen Serviciului de specialitate din Primăria Municipiului Braşov;
p) Răspunde de evidenţa condicii de prezenţă la serviciu, de întocmirea fişelor de pontaj a personalului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov;
q) Verifică documentele justificative primite şi întocmeşte notele contabile pentru toate operaţiunile economico- financiare;
r) Asigură evidenţa contabilă a debitorilor şi colaborează cu Compartimentul Juridic – Contencios pentru recuperarea creanţelor exigibile;
s) Asigură evidenţa contabilă a imobilizărilor necorporale, imobilizărilor corporale şi a imobilizărilor financiare;
t) Asigură evidenţa contabilă a furnizorilor de bunuri, servicii sau lucrări;
u) Asigură evidenţa contabilă a drepturilor de personal şi a drepturilor asimilate;
v) Asigură evidenţa contabilă a datoriilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat;
w) Asigură evidenţa contabilă a conturilor de trezorerie, UniCredit Bank, CEC;
x) Întocmeşte şi completează cronologic şi sistematic registrele contabile obligatorii: Registrul jurnal şi Cartea mare;
y) Întocmeşte balanţe de verificare lunare şi răspunde pentru corectitudinea datelor înscrise în situaţiile contabile;
z) Realizează demersurile necesare organizării concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante, ulterior avizelor stabilite de actele normative în vigoare, în colaborare cu celelalte structuri organizatorice ale instituţiei;
aa) Întocmeşte proiectele de decizii de numire, modificare, suspendare, încetare a raporturilor de serviciu/muncă şi de sancţionare pentru personalul din structura Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
bb) Gestionează şi urmăreşte derularea carierei, respectiv a rapoartelor de serviciu/muncă ale angajaţilor Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, şi anume:

-Întocmeşte documentaţia aferentă numirii funcţionarilor publici, angajării personalului contractual;

-Ține evidenţa fişelor de post şi a rapoartelor, fişelor de evaluarea a performanţelor profesionale individuale pentru angajaţii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;

-Întocmeşte documentaţia privind avansarea, promovarea în grade profesionale, în vederea modificării, suspendării şi încetării raporturilor de serviciu/muncă şi sancţionării funcţionarilor publici şi a personalului contractual din Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;

cc) Întocmeşte şi actualizează dosarele profesionale/dosarele personale;
dd) Asigură desfăşurarea procesului de completare/actualizare a declaraţiilor de interese şi a declaraţiilor de avere;
ee) Utilizează platforma e-DAI privind declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici, în conformitate cu competențele oferite de lege;
ff) Gestionează Registrele declarațiilor de avere și de interese ale funcționarilor publici, precum și transmiterea acestora către ANI în termen, conform reglementărilor legale în vigoare;
gg) Întocmeşte ordinele de deplasare;
hh) Întocmeşte şi eliberează adeverinţe privind salariile/veniturile/ contribuţiile realizate de salariaţii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov necesare pentru întocmirea dosarelor de pensionare, obţinerea unor credite, prezentarea la medicul de familie sau spital, prezentarea la instanţa judecătorească;
ii) Organizează şi asigură păstrarea în siguranţă a evidenţelor de personal din anii precedenţi;
jj) Completează și depune anual (în luna octombrie ) formularul L153 privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice denumit formular L153, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere a declaraţiilor online, existent pe portalul www.e-guvernare.ro la secțiunea „Acces Rapid”, secțiunea ”Depunere declarații”;
kk) Completează, afișează la avizier, publicarea pe site-ul www.spclepbv.ro privind transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul SPCLEP Brașov la data de 31 martie, respectiv 30 septembrie, în vederea respectării prevederilor legale;
ll) Completează și transmite lunar pe portalul de Management al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a raportării privind salarizarea funcționarilor publici din cadrul S.P.C.L.E.P. Brașov;
mm) Asigură completarea și actualizarea modificărilor intervenite în rapoartele de serviciu/muncă ale funcționarilor publice pe portalul de Management al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
nn) Asigură instruirea conform legislaţiei specifice în vigoare a salariaţilor instituţiei cu privire la protecţia muncii, sănătatea şi securitatea în muncă; 33 oo) Asigură redactarea deciziilor directorului executiv şi urmăreşte modul de ducere la îndeplinire a acestora;
pp) Stabileşte necesarul de formare profesională a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, întocmeşte documentaţia necesară privind participarea angajaţilor la cursurile de specializare şi perfecţionare profesională;
qq) Asigură întocmirea statului de funcţii şi a statului de personal respectând nomenclatorul de funcţii, criteriile de gradare şi şcolarizarea personalului angajat;
rr) Actualizează lunar evidența salariaților în programul SICO-Salarizare al instituției;
ss) Urmăreşte respectarea programului de muncă prin conducerea evidenţei de prezenţă, concediu de odihnă, concedii medicale, recuperări, concedii fără plată, concedii de studii, etc.;
tt) Întocmeşte documentaţia privind fundamentarea cheltuielilor de personal necesară pentru întocmirea bugetului;
uu) Întreprinde demersurile necesare emiterii legitimaţiilor de serviciu şi recuperării acestora la încetarea raporturilor de serviciu/muncă;
vv) Asigură punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor;
ww) Răspunde de asigurarea confidenţialităţii şi de respectarea normelor privind păstrarea secretului de stat şi de serviciu;
xx) Efectuează încasările şi plăţile/ vărsămintele în numerar, cu respectarea dispoziţiilor legale;
yy) Respectarea condiţiilor minimale pentru programele informatice utilizate în activitatea de trezorerie şi asigurarea nivelului de securitate adecvat;
zz) Verificarea conformităţii formularelor editate cu ajutorul programului informatic cu modelele prezentate în reglementările legale;
aaa) Răspunde pentru verificarea exactităţii sumelor înscrise în Registrul de casă şi respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor de casă;
bbb) Răspunde de corectitudinea datelor pe care le conţin chitanţele emise;
ccc) Descarcă în programul de registratură documentele înregistrate în cadrul compartimentului;
ddd) Asigură evidenţa contabilă de gestiune a materialelor şi a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov;
eee) Oferă informaţii necesare fundamentării deciziilor de înlocuire, reparare, recondiţionare, scoatere din folosinţă, declasare, casare, precum şi a altor decizii privind exploatarea patrimoniului instituţiei;
fff) Îndrumă şi controlează activitatea de inventariere a patrimoniului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
ggg) În baza listelor de inventariere a fiecărui cont de activ şi de pasiv, înregistrează în REGISTRUL INVENTAR ( cod 14-1-2) toate elementele de activ şi de pasiv, grupate în funcţie de natura lor;
hhh) Primeşte exemplarul nr.1 al “AVIZULUI DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII” de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor şi operează intrarea cărţilor de identitate (CI) şi a cărţilor de alegător (CA) în gestiune, în evidenţa cantitativ-valorică; la sfârşitul fiecărei luni, în baza datelor comunicate de către Serviciul de Evidenţă a Persoanelor cu privire la cărţile de identitate şi cărţile de alegător eliberate, va întocmi “Bonul de consum” (COD.14-3-4A);
iii) În baza documentelor justificative întocmeşte facturi fiscale pentru încasarea c/v serviciilor prestate; întocmeşte nota contabilă privind facturile fiscale emise;
jjj) Calculează şi înregistrează în contabilitate deconturile de cheltuieli, ordinele de deplasare;
kkk) Atribuie număr de inventar fiecărui obiect de inventar achiziţionat, cu scopul identificării rapide atât a obiectelor de inventar cât şi a locaţiei acestora;
lll) Întocmeşte lunar „Situaţia centralizatoare a consumurilor de combustibil auto”; primeşte de la conducătorul auto foile de parcurs; verifică concordanţa datelor din foile de parcurs cu aparatele de bord ale autospecialei din dotarea SPCLEP; calculează consumurile efective, normate de carburanţi şi lubrifianţi şi diferenţele de consum; întocmeşte şi semnează Fişa de activităţi zilnice; întocmeşte decadal „Nota de analiză decadală a consumului de combustibil”; lunar întocmeşte nota contabilă privind consumul de combustibili;
mmm) În vederea întocmirii proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, în baza referatelor de necesitate primite de la serviciile/compartimentele de specialitate, coroborat cu datele din execuţia bugetară pentru anul precedent, fundamentează necesarul de credite pentru TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod.20.01 – 20.30) şi urmăreşte respectarea normativelor de cheltuieli la consumul de carburanţi şi la convorbirile telefonice;
nnn) Întocmeşte note de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1A)/ Procesul verbal de recepţie şi punere în funcţiune; la solicitarea compartimentelor de specialitate eliberează bunurile şi întocmeşte bonuri de consum ( cod 14-34A) iar pentru mişcarea obiectelor de inventar întocmeşte fişa de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă (cod 14-3-9 );
ooo) Cel puţin o dată pe trimestru efectuează punctajul dintre evidenţa tehnico- operativă a obiectelor de inventar / a activelor fixe şi a materialelor (fişe de magazie cod 14-3-8) cu evidenţa contabilă şi rezolvă eventualele neconcordanţe;
ppp) Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de şefii ierarhic superiori în vederea realizării atribuțiilor de serviciu.
qqq) Întocmeşte şi eliberează la cererea salariaţilor un document care cuprinde datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat în cursul anului, deducerile personale acordate şi impozitul calculat şi virat conform prevederilor Legii 227/2015 Codul fiscal;
rrr) Fundamentează, întocmeşte şi înregistrează la Casa de Asigurări de Sănătate Braşov cererea de recuperare a sumelor reprezentând indemnizaţii de concedii medicale plătite asiguraţilor de către angajator, indemnizații de concedii medicale care se suportă din bugrtul FNUASS și se recuperează din FNUASS din creditele bugetare prevăzute cu această destinație;
sss) Înregistrează, verifică operațiunile legate de plățile sau retragerile de numerar care urmează să fie efectuate;
ttt) Utilizează Platforma Forexebug, respectiv depunerea lunară a plăților restante, balanței de verificare și contul NON-TREZOR, depunerea trimestrială și anuală a situațiilor financiare însoțite de anexe;
uuu) Înregistrează în Sistemul Naţional de Raportare ForExeBug operaţiunile legate de plăţile sau retragerile de numerar care urmează să fie efectuate;
vvv) Transmite electronic în Sistemul Naţional de Raportare ForExeBug şi arhivează situaţiile financiare lunare şi trimestriale;
www) Completează și depune bugetul individual al SPCLEP Brașov în sistemul național de raportare Forexebug;
xxx) Verifică situaţia lunară a dovezilor de plată privind achitarea taxelor prin SMS înainte de emiterea facturii către SC Netopia SRL;
yyy) Urmăreşte şi monitorizează aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale privind incidentele cu privire la hărțuirea pe criterii de sex sau hărțuire morală a unui salariat la locul de muncă;
zzz) Urmăreşte şi monitorizează aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind Strategia Națională Anticorupție;
aaaa) Descarcă în programul informatic de “Registratură”, documentele repartizate spre rezolvare.