Acasă > Acte necesare

Acte necesare pentru încheierea căsătoriei cu un cetăţean străin - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

Anterior întocmirii dosarului de căsătorie vă recomandăm să urmăriţi rubrica informaţii generale despre căsătoria civilă.În situaţiile în care intenţionaţi încheierea căsătoriei cu un cetăţean străin vă îndrumăm să solicitaţi personal informaţii suplimentare la sediul instituţiei noastre, Biroul Căsătorii.

Acte necesare:

  • actul de identitate – original (în cazul cetățenilor din statele membre U.E.) sau pașaport în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României;
  • certificatul de naștere – original – apostilat sau supralegalizat, după caz – traducere legalizată (traducerile legalizate care nu sunt făcute la un traducător autorizat în România vor fi apostilate sau supralegalizate, după caz);
  • documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România, cu excepţia cetăţenilor statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, ce pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective (certificatul de cutumă);
  • documente din care să rezulte desfacerea / încetarea căsătoriei anterioare, dacă este cazul, apostilate sau supralegalizate, după caz – original și traducere legalizată;
  • declaraţie dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, pentru cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România;
  • declaraţii notariale ale viitorilor soţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România precum şi legea aplicabilă a regimul matrimonial ales, legea străină/română. În cazul în care legea aplicabilă este cea română, se precizează regimul matrimonial ales (comunitate legală, separaţie de bunuri sau comunitate convenţională)
  • certificatul medicale privind starea sănătăţii, aflat în termen de valabilitate, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă și semnătura medicului; certificatele medicale sunt valabile 30 de zile de la data emiterii, și trebuie să cuprindă mențiunea că persoana „se poate” căsători; certificatele medicale emise de instituții medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice și ofiicilor consulare de carieră ale României trebuie să conțină toate datele din formularul-tip și să fie însoțite de traducerea legaliztă în limba română.

În ziua depunerii declaraţiei de căsătorie precum şi în ziua oficierii căsătoriei, pentru persoanele care nu cunosc limba română, este necesară prezenţa unui traducător autorizat.

Notă: Cu 30 de zile înainte de depunerea declarației de căsătorie, este necesar să vă adresați Biroului Căsătorii, în vederea formulării unei cereri de verificare a vizei de intrare pe teritoriul României a cetățeanului străin către Serviciul Imigrări Brașov. Excepţie – cetăţenii Uniunii Europene.