Acasă > Acte necesare

Eliberare carte de identitate pierdere, furt, distrugere, deteriorare - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

În conformitate cu prevederile art. 57 din H.G. nr. 295/2021, titularul sau reprezentantul legal solicită eliberarea unei cărţi de identitate PE BAZA URMĂTOARELOR DOCUMENTE:

 • Cerere tip – (listată pe o singură coală faţă-verso, format A4) sau se poate obține gratuit de la Ghișeul Informații și Eliberări acte de identitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov.
 • Actul de identitate (deteriorat);
 • Certificatul de naştere, original;
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;
 • Certificatul de divorț și convenția privind minorii/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie. Hotărârile din materia divorțului, anulării căsătoriei, răspunderii părintești pronunțate în statele membre ale UE sunt recunoscute de plin drept în România și trebuie însoțite de Certificatul prevăzut la Anexa I din Regulamentul CE 2201/2003 (pentru sentințele pronunțate înainte de 1 august 2022) sau Anexa II, respectiv Anexa III din Regulamentul UE 2019/1111 (pentru sentințele pronunțate după data de 1 august 2022).
 • Dacă în hotărârea judecătorească de divorț/convenția privind acordul parental se specifică adresa imobilului la care minorul are domiciliul, pentru schimbarea domiciliului părintelui sau minorului la noua adresă este necesar acordul prealabil din partea celuilalt părintesau, după caz, hotărârea emisă de instanța de tutelă prin care se clarifică neînțelegerile între părinți.
 • Declarația de acord a celuilalt părinte poate fi dată la ghișeu, în fața funcționarului de evidență a persoanelor ori, dacă părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la notarul public român, la Misiunea Diplomatică a României din statul în care acesta se află ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate, după caz, original;
 • În cazul în care solicitantul nu a deținut carte de identitate, ci doar buletin de identitate, un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, în original;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile), în original și acordul proprietarului/găzduitorului în cazul în care solicitantul nu este titularul spațiului de locuit – pentru mai multe informații și alte acte în susținerea dovezii adresei de domiciliu, accesați: Dovada adresei de domiciliu sau reședință;
 • Dovada achitării taxei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei (plătită la Casieria S.P.C.L.E.P. Braşov, prin SMS ori virament bancar);

 

Taxe

Plata prin SMS
Taxa în cuantum de 7 lei poate fi achitată prin SMS la numărul de telefon scurt 7530, mesaj cu textul BVCI urmat de CNP-ul solicitantului actului de identitate

Taxele pentru serviciile prestate de S.P.C.L.E.P. Braşov pot fi achitate şi cu card bancar prin intermediul POS-ului instalat la casieria instituţiei.

Plata prin contul de Trezorerie
S.P.C.L.E.P. Brașov, C.U.I. 17773744 (obligatoriu de înscris în ordinul de plată)
Cont Trezorerie Brașov: RO15TREZ13121G330800XXXX

Observații

ATENŢIE!!

  • Documentele originale se vor restitui titularului.
  • Conform Articolului 3^1 din Legea nr. 9/2023 se asigură fotocopierea documentelor originale.
  • Nu se acceptă copii legalizate ale documentelor necesare emiterii actelor de identitate.
  • Dacă la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul de naştere,de căsătorie sau hotărârea judecătorească/certificatul de divorț, în original, întrucât nu îl/le mai deţine, va depune (concomitent cu cererea pentru eliberarea cărții de identitate) cerere pentru eliberarea unui duplicat al respectivului certificat de stare civilă, cu mențiunile corespunzătoare, iar în situația în care mențiunile necesare nu sunt înscrise în registrele de stare civilă, se va elibera o carte de identitate provizorie, al cărei termen de valabilitate este de 1 an
  • Art. 43 din O.U.G. nr. 97/2005:
   Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
     a) nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (4), art. 23 alin. (1), art. 24 şi art. 38 alin. (4), cu amenda de la 25 lei la 50 lei;
   b) nerespectarea dispoziţiilor art. 12 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (2), art. 39 şi 40, cu amenda de la 40 lei la 80 lei;
   c) nerespectarea dispoziţiilor art. 25, art. 34 alin. (2) şi art. 36, cu amendă de la 75 lei la 150 lei.