Acasă > Acte necesare

Eliberare carte de identitate minorilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare - EVIDENTA PERSOANELOR 

Dosarul va conține:

 • Cerere tip – (listată pe o singură coală faţă-verso, format A4) sau se poate obține gratuit de la Ghișeul Informații și Eliberări acte de identitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov.
 • Certificat de naştere, original;
 • Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetățean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de ședere permanentă;
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorț însoțit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în situația în care părinții sunt divorțați, original;
 • În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original şi copie, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie. Hotărârile din materia divorțului, anulării căsătoriei, răspunderii părintești pronunțate în statele membre ale UE sunt recunoscute de plin drept în România și trebuie însoțite de Certificatul prevăzut la Anexa I din Regulamentul CE 2201/2003 (pentru sentințele pronunțate înainte de 1 august 2022) sau Anexa II, respectiv Anexa III din Regulamentul UE 2019/1111 (pentru sentințele pronunțate după data de 1 august 2022).
 • Dacă în hotărârea judecătorească de divorț/convenția privind acordul parental se specifică adresa imobilului la care minorul are domiciliul, pentru schimbarea domiciliului părintelui sau minorului la noua adresă este necesar acordul prealabil din partea celuilalt părinte sau, după caz, hotărârea emisă de instanța de tutelă prin care se clarifică neînțelegerile între părinți.
 • Atunci când instanța a hotărât ca locuința minorului să fie la unul dintre părinți, iar minorul locuiește statornic la celălalt părinte, se solicită declarația de consimțământ a părintelui la care instanța a hotărât că are locuința, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuiește statornic.
 • Declarația de acord a celuilalt părinte poate fi dată la ghișeu, în fața funcționarului de evidență a persoanelor ori, dacă părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la notarul public român, la Misiunea Diplomatică a României din statul în care acesta se află ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.
 • În situaţia în care declaraţia de consimţământ nu poate fi prezentată întrucât părintele la care instanţa a hotărât că are locuinţa nu a fost identificat, se poate prezenta un referat întocmit de serviciul public de asistenţă socială din cadrul primăriei pe raza căreia are domiciliul părintele la care locuieşte minorul, prin care se certifică faptul că părintele în cauză nu a fost identificat, iar minorul locuieşte statornic la celălalt părinte.
 • Atunci când autoritatea părintească se exercită de ambii părinți (sunt căsătoriți sau nu au fost niciodată căsătoriți) cu domicilii diferite, iar minorul locuiește în mod statornic cu unul dintre aceștia, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, nefiind necesară și semnătura celuilalt părinte.
 • Dovada achitării contravalorii actului de identitate (chitanţă în valoare de 7 lei pt. carte de identitate sau 1 leu pt. carte de identitate provizorie, după caz, plătită la casieria S.P.C.L.E.P. Braşov, prin SMS ori prin virament bancar);

Taxe

Plata prin SMS

Următoarele taxe pot fi achitate și prin SMS la numărul de telefon scurt 7530 după cum urmează:

  • Pentru taxa de carte de identitate de 7 lei mesaj cu textul BVCI urmat de CNP-ul solicitantului actului de identitate
  • Pentru taxa de carte de identitate provizorie de 1 leu mesaj cu textul BVCIP urmat de CNP-ul solicitantului actului de identitate

Taxele pentru serviciile prestate de S.P.C.L.E.P. Braşov pot fi achitate şi cu card bancar prin intermediul POS-ului instalat la casieria instituţiei.

Plata prin contul de Trezorerie
S.P.C.L.E.P. Brașov, C.U.I. 17773744 (obligatoriu de înscris pe ordinul de plată)
Cont Trezoreria Brașov: RO15TREZ13121G330800XXXX

Observații

  • În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia să solicite Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov eliberarea actului de identitate, prezentând documentele de mai sus.
  • Minorul depune cererea însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul sau legal ori de persoana căreia i-a fost încredinţat.
  • Actul de identitate al minorului poate fi ridicat de către acesta sau de către părintele/reprezentantul legal care l-a însoțit la depunerea cererii.
  • Minorului care la împlinirea vârstei de 14 ani are instituită o măsură de protecţie specială i se eliberează act de identitate de către S.P.C.L.E.P. în a cărui rază de competenţă teritorială are domiciliul persoana sau se află serviciul de tip rezidenţial, la solicitarea scrisă a acestora.
  • Cererea NU poate fi depusă înainte de împlinirea vârstei de 14 ani.
  • Art. 43 din O.U.G. nr. 97/2005
   • Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
    • în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani a minorului care are obligaţia să solicite eliberarea actului de identitate se sancţionează cu amendă de la 40 lei la 80 lei – art. 43 lit. b din O.U.G. nr. 97/2005;
    • nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (4), art. 23 alin. (1), art. 24 şi art. 38 alin. (4), cu amenda de la 25 lei la 50 lei.
  • Toate documentele vor fi prezentate în original într-un dosar plic. Documentele originale se vor restitui titularului.
  • Nu se acceptă copii legalizate ale documentelor necesare eliberării cărţilor de identitate.