Acasă > Acte necesare

Solicitare înscriere viză reședință (Flotant) - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

În conformitate cu prevederile art. 86 din H.G. nr. 295/2021, titularul solicită eliberarea unei cărţi de identitate PE BAZA URMĂTOARELOR DOCUMENTE:

 • Cerere pentru înscrierea mențiunii privind viza de reședință în actul de identitate – (listată pe o singură coală faţă-verso, format A4) sau se poate obține gratuit de la Ghișeul Informații și Eliberări acte de identitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov.
 • Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că locuiește mai mult de 15 zile pe lună la adresa declarată ca reședință (art. 32 alin. (1) din O.U.G. nr. 97/2005).
 • Actul  de identitate al solicitantului, în original;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de reședință (extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile), în original și acordul proprietarului/găzduitorului în cazul în care solicitantul nu este titularul spațiului de locuit – pentru mai multe informații și alte acte în susținerea dovezii adresei de domiciliu, accesați: Dovada adresei de domiciliu sau reședință;
 • Actul de identitate al găzduitorului (proprietarul locuinței / uzufructuarul), dacă este cazul, original.
 • Declarație pe propria răspundere a găzduitorului din care să reiasă dacă la respectiva adresă au reședința persoane care nu aparțin aceleiași familii (art. 32 alin. (1ˆ3) din O.U.G. nr. 97/2005).

 

Precizări:

Dacă la adresa respectivă au înscrisă reşedinţa cel puţin două persoane, serviciile de evidență a persoanelor procedează la informarea structurii locale a poliţiei naţionale, în vederea efectuării verificărilor în teren, din care să rezulte dacă solicitanţii locuiesc efectiv la adresa declarată.

De la obligaţia de a solicita înscrierea în actul de identitate a reşedinţei sunt exceptate:

a) persoana care locuieşte la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic;

b) persoana internată într-o unitate sanitară/medicală.

Notă – În cazul stabilirii reşedinței în locuri de cazare în comun:

Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinței în locuri de cazare în comun – cămine/internate școlare, campusuri universitare, instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau centre educative aparținând/în administrarea instituțiilor publice de stat, dovada adresei de reședință se face cu declarația scrisă a conducătorului instituției sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, consemnată pe cerere la rubrica destinată consimțământului titularului spațiului de locuit, prin înscrierea datelor administratorului imobilului (nume, prenume, serie și nr. act de identitate), care semnează şi aplică, opțional, ştampila instituției în cauză. Studenții cazați în campusuri universitare pot depune cererea (însoțită de contractul de închiriere) personal ori prin intermediul administratorilor imobilelor (pe bază de tabel înregistrat, cu menționarea adresei administrative a imobilului, perioada stabilirii reședinței, seriile și numerele actelor de identitate ale solicitanților).

 

Observații

ATENŢIE!!

  • Documentele care fac dovada adresei de reședință vor fi prezentate în original.
  • Documentele originale se vor restitui titularului.
  • Conform Articolului 3^1 din Legea nr. 9/2023 se asigură fotocopierea documentelor originale.
  • Nu se acceptă copii legalizate.