Acasă > Acte necesare

Eliberarea cărții de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

În conformitate cu prevederile art. 63 din H.G. nr. 295/2021, titularul solicită eliberarea unei cărţi de identitate PE BAZA URMĂTOARELOR DOCUMENTE:

 • Cerere pentru eliberare act identitate ca urmare a restabilirii domiciliului din străinătate în România – (listată pe o singură coală faţă-verso, format A4) –  (listată pe o singură coală faţă-verso, format A4) sau se poate obține gratuit de la Ghișeul Informații și Eliberări acte de identitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov.
 • Paşaportul românesc, valabil sau expirat, cu menționarea statului de domiciliu, sau certificatul de cetățenie română,original;
 • Actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, în original;
 • Certificatul de naştere, în original;
 • Certificatul de căsătorie, în original, în cazul persoanei căsătorite sau al soțului supraviețuitor;
 • Hotărârea judecătorească definitivă de divorț sau certificatul de divorț și convenția privind minorii, emise de autoritățile române, dacă este cazul, în original. În cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, se prezintă certificate de naștere sau căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care trebuie să îl poarte solicitantul.
 • În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie. Hotărârile din materia divorțului, anulării căsătoriei, răspunderii părintești pronunțate în statele membre ale UE sunt recunoscute de plin drept în România și trebuie însoțite de Certificatul prevăzut la Anexa I din Regulamentul CE 2201/2003 (pentru sentințele pronunțate înainte de 1 august 2022) sau Anexa II, respectiv Anexa III din Regulamentul UE 2019/1111 (pentru sentințele pronunțate după data de 1 august 2022).
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, în original;

Notă: în situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesară prezentarea copiei, tradusă și legalizată, a hotărârii judecătorești definitive/irevocabile prin care copiii au fost încredințați părintelui care își schimbă domiciliul în România sau consimţământul celuilalt părinte, dat în fața personalului consular de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația privind consimțământul va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile), în original și acordul proprietarului/găzduitorului în cazul în care solicitantul nu este titularul spațiului de locuit – pentru mai multe informații și alte acte în susținerea dovezii adresei de domiciliu, accesați: Dovada adresei de domiciliu sau reședință;
 • Dovada achitării taxei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în cuantum de 7 lei (plătită la casieria serviciului, prin SMS ori virament bancar).

 

Taxe

Plata prin SMS
Taxa în cuantum de 7 lei poate fi achitată prin SMS la numărul de telefon scurt 7530, mesaj cu textul BVCI urmat de CNP-ul persoanei

Taxele pentru serviciile prestate de S.P.C.L.E.P. Braşov pot fi achitate şi cu card bancar prin intermediul POS-ului instalat la casieria instituţiei.

Plata prin contul de Trezorerie
S.P.C.L.E.P. Brașov, C.U.I. 17773744 (obligatoriu de înscris în ordinul de plată)
Cont Trezorerie Brașov: RO15TREZ13121G330800XXXX

 

Observații

ATENŢIE!!

  • La data înmânării actului de identitate, va fi prezentat spre anulare paşaportul românesc cu domiciliul în străinătate al titularuluişi, dacă este cazul, paşapoartele copiilor cu domiciliul în străinătate, care își schimbă domiciliul odată cu solicitantul actului de identitate.
  • Notă:
   • certificatele de stare civilă trebuie să fie eliberate de autorităţile române; pentru obținerea acestor certificate se solicită transcrierea în registrele de stare civilă a certificatelor emise de autoritățile străine, la ofițerul de stare civilă competent, potrivit legii sau înscrierea actelor de stare civilă la Ambasada/Consulatul României din străinătate, atât pentru ei, cât și pentru copiii minori; actul de identitate se eliberează numai după transcrierea / înscrierea certificatelor de stare civilă;
   • în cazul în care căsătoria a fost încheiată la autorităţile locale din străinătate se va prezenta certificatul de căsătorie emis ca urmare a transcrierii la S.P.C.L.E.P. / primăria competentă din România; transcrierea se solicită numai în cazul în care căsătoria nu a fost defăcută prin divorț sau a încetat prin decesul celuilalt soț, în caz contrar se solicită înscrierea mențiunilor de căsătorie și divorț/deces la primăria care a întocmit actul de naștere al solicitantului (link – stare civilă).
  • Documentele originale se vor restitui titularului.
  • Conform Articolului 3^1 din Legea nr. 9/2023 se asigură fotocopierea documentelor originale.
  • Nu se acceptă copii legalizate ale documentelor necesare emiterii actelor de identitate.