Acasă > Acte necesare

Eliberare carte de identitate provizorie pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate și reședința în România - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

În conformitate cu prevederile art. 72 din H.G. nr. 295/2021, titularul sau reprezentantul legal solicită eliberarea unei cărţi de identitate PE BAZA URMĂTOARELOR DOCUMENTE:

 • Cerere tip – (listată pe o singură coală faţă-verso, format A4) sau se poate obține gratuit de la Ghișeul Informații și Eliberări acte de identitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov.
 • Pașaportul românesc cu domiciliul în străinătate, aflat în termen de valabilitate, original;
 • 2 poze color, ¾ cm, cu margine albă de 7 mm la bază;
 • Certificatul de naştere, în original;
 • Certificatul de căsătorie, în original, în cazul persoanei căsătorite sau al soțului supraviețuitor;
 • Hotărârea judecătorească definitivă de divorț sau certificatul de divorț și convenția privind minorii, emise de autoritățile române, dacă este cazul, în original. În cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, se prezintă certificate de naștere sau căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care trebuie să îl poarte solicitantul.
 • În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie. Hotărârile din materia divorțului, anulării căsătoriei, răspunderii părintești pronunțate în statele membre ale UE sunt recunoscute de plin drept în România și trebuie însoțite de Certificatul prevăzut la Anexa I din Regulamentul CE 2201/2003 (pentru sentințele pronunțate înainte de 1 august 2022) sau Anexa II, respectiv Anexa III din Regulamentul UE 2019/1111 (pentru sentințele pronunțate după data de 1 august 2022).
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, în original;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de reședință (extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile), în original și acordul proprietarului/găzduitorului în cazul în care solicitantul nu este titularul spațiului de locuit – pentru mai multe informații și alte acte în susținerea dovezii adresei de domiciliu, accesați: Dovada adresei de domiciliu sau reședință;
 • Dovada achitării taxei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate– în valoare de 1 leu (plătită la Casieria proprie, prin SMS ori virament bancar)

 

Taxe

Plata prin SMS
Taxa poate fi achitată și prin SMS la numărul de telefon scurt 7530, mesaj cu textul BVCIP urmat de CNP-ul persoanei.

Taxele pentru serviciile prestate de S.P.C.L.E.P. Braşov pot fi achitate şi cu card bancar prin intermediul POS-ului instalat la casieria instituţiei.
Plata prin contul de Trezorerie
S.P.C.L.E.P. Brașov, C.U.I. 17773744 (obligatoriu de înscris în ordinul de plată)
Cont Trezoreria Brașov: RO15TREZ13121G330800XXXX

Observații

ATENŢIE!!

  • Toate documentele vor fi prezentate în original într-un dosar plic. Documentele originale se vor restitui titularului.
  • Nu se acceptă copii legalizate ale documentelor necesare.