Acasă > Acte necesare

Înregistrarea naşterii copilului în situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

Înregistrarea naşterii copilului în situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini.

 

ACTE NECESARE:

  • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
  • paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original, şi traducerea legalizată şi autentificată a filei care conţine datele de identificare;
  • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată şi autentificată a acestuia, dacă părinţii cetăţeni străini sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate conform art. 72 alin. (6). din H.G. nr. 64/2011.

În cazul în care părinţii NU au nume de familie comun în timpul căsătoriei sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.

În cazul în care părinţii nu se înţeleg cu privire la numele copilului, instanţa de tutelă hotărăşte numele copilului şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la S.P.C.L.E.P. unde se înregistrează naşterea copilului.

  • declaraţie privind naţionalitatea copilului şi a părinţilor;
  • în situaţia în care părinţii au domicilii diferite în actele de identitate, declaraţie privind domiciliul copilului;
  • declaraţie scrisă pe proprie răspundere, în situaţia în care declararea naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege. În cuprinsul declaraţiei se menţionează motivul întârzierii.

!!! Toate formularele vor fi semnate în faţa ofiţerului de stare civilă.

 

În cazul în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgenţă a certificatelor de strare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române; naşterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinţilor.

 

În situaţia în care DECLARANTUL ESTE CETĂŢEAN STRĂIN, NECUNOSCĂTOR AL LIMBII ROMÂNE ORI PERSOANĂ CU HANDICAP AUDITIV SAU SURDOCECITATE, la depunerea documentelor necesare înregistrării naşterii se va folosi interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces – verbal.